fbpx

คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยบูรพา

 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยบูรพา

    ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534 พร้อมกับได้เปิดสอนหลักสูตร วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร   และโภชนาการ เมื่อปี พ.ศ.2538 ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ในปี พ.ศ.2546  ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท วท.ม.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในปี พ.ศ.2554 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. เป็นหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และ วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  แห่งชาติ (TQF) โดยภาควิชามีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม และการบริการวิชาการสู่สังคม

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Chill Chills

Chill Chills

Related post