fbpx

คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตทางการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ทั้งในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิชาชีพครู เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ได้มาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และ ประเทศชาติ ห้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลิตงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ อนุรักษ์และส่งเสริมด้านการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตให้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเอง มีศักยภาพในการทำงาน  และปลูกฝังให้นิสิตรู้จักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย จัดให้มีระบบการตรวจสอบ และการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเป็นภารกิจหลักของภาควิชา

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Chill Chills

Chill Chills

Related post