fbpx

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ม.ธรรมศาสตร์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ม.ธรรมศาสตร์

    ปี 2537 จัดตั้งเป็นภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2537 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 11 ตอนพิเศษ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2537 ซึ่งการจัดการศึกษาที่ผ่านมาสำเร็จด้วยดีพอสมควรในระดับหนึ่ง  ในปีพ.ศ. 2540  พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552 ภาควิชาฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร นอกจากนี้ใน ปี พ.ศ. 2547  ถึงปัจจุบันภาควิชาฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรยั่งยืน โดยรับนักศึกษาจำนวน 10 คน  เพื่อสนองความต้องการของประเทศในด้านการผลิตทางการเกษตรตามแนวทางของเกษตรยั่งยืน โดยคำนึงถึงการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการให้บริการทางสังคม

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Chill Chills

Chill Chills

Related post