fbpx

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตด้านการศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ มีความตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารนานาชาติ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์การเรียนรู้แนวใหม่ มีความเป็นครูและเป็นนักวิชาการที่พร้อมด้วยคุณธรรม

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Chill Chills

Chill Chills

Related post