fbpx

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ภาควิชาการท่องเที่ยว ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507 พร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่เดิมเป็นสาขาวิชาการท่องเที่ยว สังกัดภาควิชามนุษยสัมพันธ์ เปิดสอนเป็นวิชาโท ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะฯ และด้วยวิสัยทัศน์ของ ศ.ดร.มล.ตุ้ย ชุมสาย คณบดีคนแรก ได้มองเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวว่าจะมีโอกาสขยายตัวและพัฒนามากขึ้นต่อไปในอนาคต ทำให้สาขาวิชาการท่องเที่ยว มีการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

ปัจจุบัน ภาควิชาการท่องเที่ยวเปิดสอนระดับปริญญาตรีภาคปกติ และภาคพิเศษ และกำลังจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะสหวิทยาการ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยและคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chill Chills

Chill Chills

Related post