fbpx

คณะมนุษยศาสตร์ วรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 คณะมนุษยศาสตร์ วรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านวรรณกรรมสำหรับเด็ก เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความโดดเด่นในการประยุกต์ศาสตร์วรรณกรรมสำหรับเด็กเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพแก่ประเทศถือเป็นสิ่งจำเป็น เพราะการประยุกต์ศาสตร์ด้านวรรณกรรมสำหรับเด็กที่เหมาะสมในการสร้างสื่อการเรียนรู้สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเสริมสร้างความ-คิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทย มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก มีทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา ทำให้คนเปิดใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู้ และวรรณกรรมสำหรับเด็กยังส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ช่วยปลูกฝังจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย วรรณกรรมสำหรับเด็กยังอาจเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆไปสู่การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพได้อย่างหลากหลายสอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานที่ประเทศต้องเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Chill Chills

Chill Chills

Related post