fbpx

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี จุดเริ่มต้นก่อเกิดจากครั้งที่ยังมีสถานะเป็นภาควิชาภูมิศาสตร์ภายใต้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เริ่มเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องตามความต้องการของ ผู้ประกอบการเรื่อยมา การจัดตั้งคณะครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศในสาขา  ภูมิสารสนเทศศาสตร์ของภาคตะวันออก อันเนื่องมาจากสาขาภูมิสารสนเทศเป็นสาขาขาดแคลน จาก ๑๖ สาขา ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาปี ๒๕๔๖ โดยมีสาขาขาดแคลนอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์ในเครือข่ายสาขา Remote Sensing & GIS และเทคโนโลยี  ภูมิสารสนเทศ นอกจากนี้ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ยังมีสาขาที่มีความจำเป็นในการพัฒนาประเทศ เช่น ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำรวจและผังเมือง ตลอดจนสาขาวิชาที่มีการบูรณาการระหว่างสารสนเทศต่าง ๆ

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Chill Chills

Chill Chills

Related post