fbpx

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์แพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2523 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรก จำนวน 30 คน โดยรับนักศึกษาจากส่วนกลาง และนักเรียนเรียนดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากนั้นมาได้รับนักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันรับนักศึกษา จำนวนปีละ 84  คน

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Chill Chills

Chill Chills

Related post