fbpx

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


    เป็นระยะเวลากว่า 50 ปี ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดการเรียนการสอนเพื่อผลิตทันตแพทย์สำหรับชาวเชียงใหม่และในเขตภาคเหนือ โดยเริ่มต้นจากนักศึกษาทันตแพทย์ 2 คน เป็น 80 คนต่อปี และจนมาถึงปัจจุบัน บัณฑิตทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่มีจำนวนถึง 110 คนในแต่ละปี นับเป็นสถาบันที่มีการผลิตทันตแพทย์สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย

    โดยจุดเด่นของคณะทันตแพทยศาสตร์ มช. คือ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ที่เน้นสร้างหมอฟันที่เข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพของชุมชน จนได้ชื่อว่าเป็นหลักสูตรที่มีการพัฒนาบัณฑิตทันตแพทย์เพื่อการปฏิบัติงานในชุมชนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และอีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญที่เห็นได้ชัดตั้งแต่น้องๆ เข้ามาเป็นนักศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปี คือบรรยากาศภายในคณะที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ มีต้นจามจุรีใหญ่สามต้นบริเวณสนามกลางคณะ และพื้นที่โดยรอบที่ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและพื้นที่อนุรักษ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chill Chills

Chill Chills

Related post