fbpx

ASEAN Scholarship 2020 Secondary Three Scholarships

 ASEAN Scholarship 2020 Secondary Three Scholarships

    ASEAN Scholarships เป็นทุนจากกระทรวงศึกษาธิการที่มอบทุนต่อเนื่องอย่างทุกปี เพื่อให้โอกาสนักเรียนจากอาเซียนได้เข้ามาศึกษาในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีทุน 2 ประเภท ซึ่งทั้ง 2 ทุนนี้ เมื่อเรียนจบแล้วจะได้วุฒิ Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced Level (GCE A-Level)

ทุนนี้เป็นทุนเรียน 4 ปี เรียนตั้งแต่ Secondary3 ถึงระดับเตรียมมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้สมัคร

– สัญชาติไทย

– ผู้สมัครต้องเกิดระหว่างปี 2003 – 2005

– กำลังเรียนอยู่มัธยมชั้นปีที่ 1- 3 และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0 (ใช้ผลการศึกษา ม.1 และ ม.2 หรือ ม.2 และ ม.3)

– หากมีเกรดวิชาภาษาอังกฤษดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ขอบเขตของทุนที่จะได้รับ

– ค่าตั้งรกราก

– ที่พัก

– ตั๋วเครื่องบินไปกลับ

– ค่าเล่าเรียนจนจบการศึกษา

– ค่าสอบวัดระดับหลังเรียนจบ (GCE O-Level และ A-Level examination)

– ค่าประกันสุขภาพ และค่าประกันอุบัติเหตุ

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– ใบแสดงผลการเรียนย้อนหลัง 2 ปี

– สำเนาสูติบัตร

– สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชน

(ทั้งหมดต้องอยู่ในรูปแบบภาษาอังกฤษ โดยต้องแนบสำเนาเอกสารตัวจริงที่เป็นภาษาไทยไปด้วย)

การสมัคร

– สมัครออนไลน์ สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ https://isams.sg/azs/index.do?schmCat=ASEAN

– ถ้าไม่ได้สมัครทางออนไลน์ สามารถส่งเอกสารสมัครโดยตรงไปที่

1. Singapore Embassy in Bangkok 129 South Sathorn Road Bangkok 10120 Thailand Tel: 02 2862 111 หรือ

2. Thailand Ministry of Education Ratchadamnoen Nok Road Bangkok 10300 Thailand

การเตรียมเอกสารรับรอง  

* ก่อนผล shortlist ออก 1 สัปดาห์ จะมีการขอเอกสารเพิ่มทางอีเมล (ผู้ที่ได้รับอีเมลนี้ส่วนใหญ่จะผ่านการ shortlist) โดยต้องเตรียมเอกสารรับรองดังต่อไปนี้ 

 1. สำเนาบัตรประตัวประชาชน หรือสำเนาพาสปอร์ต เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง (วันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน)

2. สำเนาผลการเรียนย้อนหลัง 2 ปี (ให้ทางโรงเรียนรับรองสำเนาด้วย)

3. สำเนาสูติบัตร + ใบแปลประทับตรากงสุล 

*สูติบัตรสามารถนำไปแปลได้ที่กรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศ ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ 

หมายเหตุ

– สำหรับใบแสดงผลการเรียน แนะนำให้ขอตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษจากทางโรงเรียน จะได้ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการแปลและรับรองเอกสาร หากเป็นตัวจริงและเป็นภาษาอังกฤษ ส่งได้เลยครับ ไม่ต้องผ่านการรับรองแล้ว 
– เอกสารรับรองการทำกิจกรรม/ เกียรติบัตรต่างๆ ไม่ต้องส่งไปในขั้นตอนการสมัคร ค่อยนำมาแสดงในวันสัมภาษณ์ รวมถึงนำใบสูติบัตร , บัตรประชาชน/พาสปอร์ตตัวจริง ให้นำมาแสดงในวันสัมภาษณ์เช่นกัน

 กำหนดการ

– รับสมัคร 15 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2019 

– สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ประมาณเดือนกรกฎาคม (ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะได้รับแจงทางอีเมล์ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

– ผู้ได้รับทุนจะได้เดินทางไปยังสิงคโปร์ประมาณสิ้นเดือนตุลาคม 2019
** สอบข้อเขียนวิชาคณิตและอังกฤษ(ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด) 

** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.moe.gov.sg/admissions/scholarships/asean/thailand

อ่านคำถามเกี่ยวกับการสมัครพบบ่อย https://isams.sg/azs/html/faq01.htm

Chill Chills

Chill Chills

Related post