fbpx

2019 Tsinghua International Summer School

 2019 Tsinghua International Summer School

    Tsinghua University หรือ มหาวิทยาลัยชิงหวา ประเทศจีน ได้เปิดรับสมัครทุน “2019 Tsinghua International Summer School” ซึ่งเป็นทุนระยะสั้นภาคฤดูร้อน 2 สัปดาห์ สำหรับนักศึกษาจากต่างชาติ 200 คน โดยสามารถเลือกโปรแกรมที่สนใจได้จาก 7 สาขาวิชา นอกจากนี้ยังจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมจีนอีกด้วย ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมทุนนี้จะได้รับใบทรานสคริปส์และหน่วยกิต 2 หน่วยจากมหาวิทยาลัยชิงหวา

โปรแกรมที่เปิดรับ

– Architecture

– Creative City

– Environment

– International relations

– Gender Studies

– Industry Frontier and Urbanization.

มูลค่าทุน

– ค่าแรกเข้า

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าที่พัก

– ค่าประกันอุบัติเหตุเบื้องต้น (ระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่เข้าร่วมกิจกรรม)

คุณสมบัติ

– เป็นนักศึกษาต่างชาติที่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย (ตรี-เอก)

– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2019 และมีสุขภาพดี

– โปรแกรมจะสอนเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ที่ไม่ได้ใช้อังกฤษเป็นภาษาแม่หรือไม่ได้เรียนในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องแนบผลทดสอบภาษาอังกฤษมาด้วยอย่างใดอย่างหนึ่ง

– IELTS  (คะแนน 6.5 หรือมากกว่า) 

– TOEFL  (คะแนน 85 หรือมากกว่า) 

– หลักฐานอื่นๆ (เช่น จดหมายรับรองจากมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้สมัครมีความสามารถสื่อสารเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษได้)
เอกสารการสมัคร

1. ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่: http://is.tsinghua.edu.cn/publish/isscen/11847/20190122101551617851351/1548123425265.pdf)

2. Curriculum Vitae

3. ทรานสคริปต์ฉบับเต็ม

4. สำเนาพาสปอร์ต (หน้าที่มีรูป) 

5. ไฟล์รูปขนาดพาสปอร์ต (หน้าตรง ไม่ใส่หมวก พื้นหลังขาว)

6. ผลสอบ TOEFL หรือ IELTS (ถ้ามี)
 ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปที่อีเมล: [email protected]

ปิดรับสมัคร: 15 พฤษภาคม 2019

อ่านรายละเอียดทุนฉบับเต็ม 

Chill Chills

Chill Chills

Related post