fbpx

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรเป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการนำเอาหลักวิทยาการ ทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ตลอดจนมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อก่อประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการเกษตรของประเทศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ด้านการจัดการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถดูแลจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีให้การพัฒนาเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นบัณฑิตที่มีจริยธรรม คุณธรรมและเหตุผลที่จะใช้ความรู้ ความสามารถช่วยในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ ให้ก้าวหน้าและมั่นคง นำพาเกษตรกรให้หลุดพ้นจากความยากจนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chill Chills

Chill Chills

Related post