fbpx

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น

 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น

    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการการท่องเที่ยวมีความสำคัญกับการสร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวและวิชาที่เกี่ยวข้องรวมถึงประวัติศาสตร์ภาษาวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากร ผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม พวกเขาสามารถมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพในอนาคตทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีจิตสำนึกในคุณธรรมศีลธรรมจรรยาบรรณในการทำงานการต้อนรับและความรับผิดชอบต่อสังคม

ขอบคุณข้อมูลจาก : วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Chill Chills

Chill Chills

Related post