fbpx

วิทยาลัยนวัตกรรม การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มธ.

 วิทยาลัยนวัตกรรม การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มธ.

    หลักสูตรการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วิทยาลัยนวัตกรรม ตระหนักถึงความสำคัญและการ เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องและตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท้ังใน ระดับชาติละนานาชาติโดยเน้นการประยุกต์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์บนฐานความคิดสร้างสรรค์และเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเอง รวมถึงความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติตลอดจนคำนึงถึงดุลยภาพระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากมรดกทางวัฒนธรรมตามแนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

Chill Chills

Chill Chills

Related post