fbpx

ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 63 & 64 ที่ประเทศญี่ปุ่น

 ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 63 & 64 ที่ประเทศญี่ปุ่น

    IATSS Forum เป็นศูนย์การอบรมนานาชาติ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2528 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมาเพื่อเตรียมการสำหรับเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต อีกทั้ง IATSS Forum ได้ออกแบบหลักสูตรให้คนรุ่นใหม่จากประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ASEAN มารวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศสมาชิกผ่านการอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน การทำงานกลุ่มและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมถึงร่วมกันเสนอความคิดเพื่อแก้ประเด็นที่เป็นปัญหาร่วมกันในหมู่ประเทศสมาชิก ASEAN และประเทศญี่ปุ่น

ช่วงเวลาของโครงการ

รุ่นที่ 63 : พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 (44 วัน)

รุ่นที่ 64 : กันยายน – พฤศจิกายน 2563 (44 วัน)

* รับสมัครเพียงปีละ 1 ครั้งพร้อมกันทั้ง 2 รุ่น
 

ประเทศที่เปิดรับสมัคร

กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยประเทศไทยได้โควตารอบละ 2 คน
 

มูลค่าของโครงการ

IATSS Forum จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ 

– ค่าเดินทางโดยเครื่องบินทั้งขาไป-กลับ 

– ค่าธรรมเนียมการอบรม 

– ค่าที่พัก 

– ค่าอาหาร ฯลฯ

*ทั้งนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวเอง
 

คุณสมบัติผู้สมัคร  

– ผู้สมัครต้องมาจากประเทศที่กำหนดไว้ข้างต้น มีสุขภาพและจิตใตพร้อมสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโปรแกรม
– ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร (30 มิถุนายน 2362)
– ปัจจุบันต้องเป็นพนักงานประจำในสาขาอาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ (Freelance)
– ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
– สื่อสารภาษาอังกฤษได้
– ต้องเดินทางมาคนเดียว 
 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
–  IATSS Forum Application Form

– เรียงความ 2 เรื่อง

– Recommendation Forms จำนวน 2 ฉบับ

– รูปถ่าย 2 รูป (4 cm x 3 cm)

– Certificate of English Proficiency 
ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปที่หน่วยงานของประเทศที่รับผิดชอบ (ดูรายละเอียดได้ในลิงก์ด้านล่าง)
 

หมดเขต 30 มิถุนายน 2562 
 

ดาวน์โหลดระเบียบการฉบับเต็มได้ที่ https://www.iatssforum.jp/english/applications/doc/applicationsheet2020.pdf?fbclid=IwAR0U_ze7G-ha7ZyabGtfwOyRsXozmMJiQQkjNRc8KFzJgV8vKK5jrdi9ePc
เว็บไซต์ https://www.iatssforum.jp/en/

Chill Chills

Chill Chills

Related post