fbpx

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้องค์ความรู้พื้นฐานทางกายภาพบำบัดและเสริมสร้างประสบการณ์ทางคลินิกที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะการรักษาตามแนวทางมาตรฐานการรักษาทางกายภาพบำบัด ตลอดจนได้เรียนรู้การทำงานวิจัย และพัฒนาความเป็นผู้นำ อันนับว่าเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการเป็นนักกายภาพบำบัดและเป็นพื้นฐานสู่การเรียนในระดับสูงต่อไป

Chill Chills

Chill Chills

Related post