fbpx

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคณะเทคนิคการแพทย์แห่งแรกของภาคเหนือและเป็นคณะที่สามของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ใช้ความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์มาประยุกต์ใช้ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อช่วยวินิจฉัย ติดตามอาการและผลการรักษาโรค เช่น การตรวจความผิดปกติเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะ การตรวจของเหลวจากร่างกาย การตรวจหาเชื้อก่อโรค และการตรวจทางระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

Chill Chills

Chill Chills

Related post