fbpx

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    ภาควิชากิจกรรมบำบัดได้รับการอนุมัติให้ก่อตั้งขึ้น ที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเดิม รศ. นพ. เทอดชัย ชีวะเกตุ ผู้ก่อตั้งได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานด้านออร์โธปิดิกส์จากต่างประเทศ และ ได้มีโอกาสสัมผัสกับนักวิชาชีพกิจกรรมบำบัดในต่างประเทศและเห็นว่าผลการปฏิบัติงานของนักกิจกรรมบำบัดให้ผลดีมากต่อผู้ป่วยรศ. นพ.นายแพทย์ เทอดชัย ชีวะเกตุ รู้สึกประทับใจและเห็นว่างานกิจกรรมบำบัดเป็นงานที่มีความสำคัญและจะเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อตัวผู้รับบริการและญาติและต่อการปฏิบัติงานของแพทย์ 

    คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเริ่มรับนักศึกษากิจกรรมบำบัดรุ่นแรกเข้าศึกษาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2523 ซึ่งนักกิจกรรมบำบัดมีหน้าที่ให้การประเมิน บำบัด และประเมินซ้ำเพื่อช่วยค้นหาปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของบุคคล จากนั้นจึงให้การบำบัดและการฟื้นฟูผู้ป่วยตามกระบวนการทางกิจกรรมบำบัด  อันจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฝึกการรับรู้ การเรียนรู้ การเคลื่อนไหว ตลอดจนการดูแลตนเองภายหลังการเจ็บป่วย ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระ ไม่เป็นภาระของครอบครัวและประเทศ

Chill Chills

Chill Chills

Related post