fbpx

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2521 ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรก จำนวน 35 คน โดยรับนักศึกษาจากส่วนกลาง และนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากนั้นมาได้รับนักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันรับนักศึกษา จำนวนปีละ 50 คน ส่วนการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร (วท.ม.) ได้จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2541 จนถึงปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับสังคมเกษตรกรรมของภาคอีสาน

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Chill Chills

Chill Chills

Related post