fbpx

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาชาวิชาวิทยาการสิ่งทอ ม.เกษตร

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาชาวิชาวิทยาการสิ่งทอ ม.เกษตร

    สาขาวิชาวิทยาการสิ่งทอ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ โดยมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้เรียนครอบคลุมทุกด้านในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตั้งแต่เทคโนโลยีการผลิตเส้นใย เส้นด้าย ผ้าผืน การฟอกย้อมพิมพ์ ตกแต่งสำเร็จ การควบคุมคุณภาพสินค้าสิ่งทอ เทคโนโลยีการตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม การบริหารการผลิต การออกแบบ การตลาด การออกแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การสร้างแบรนด์แฟชั่น การวางแผนและจัดการสินค้าแฟชั่น ตลอดจนการค้นคว้า วิจัย พัฒนารูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

    ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยในอนาคตที่ได้กำหนดร่วมกันโดยภาครัฐและเอกชน โดยคาดหวังว่าประเทศไทยจะเป็นผู้นำธุรกิจแฟชั่นสิ่งทอ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การออกแบบ การวิจัยและพัฒนา และการค้าในภูมิภาค นอกจากนี้ ในแผนการศึกษา ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามแผนปกติที่ต้องการผ่านการฝึกงานไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมงในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม หรือ เลือกแผนสหกิจศึกษา ที่ต้องปฏิบัติงานจริงในโรงงานตลอดหนึ่งภาคการศึกษา

Chill Chills

Chill Chills

Related post