fbpx

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร มช.

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร มช.

    เนื่องจากการแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารเป็นกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี และหน่วยปฏิบัติการ (unit operation) ต่างๆ ในการจัดการวัตถุดิบที่เป็น ผลผลิตทางการเกษตรให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต้องอาศัยการวางแผนการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต การปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต ตลอดจนการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับชนิดของวัตถุดิบ โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและทางเศรษฐศาตร์ซึ่งเป็นการผสมองค์ความรู้ของ วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ทางอาหาร ซึ่งวิศวกรมีรู้ความทางด้านวิศวกรรมกระบวนการนักวิทยาศาสตร์การอาหาร มีความรู้เกี่ยวกับสมบัติของอาหาร ทั้งทาง ด้านเคมี กายภาพ ชีวภาพ และกระบวนการแปรรูปของอาหาร ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทำหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหารซึ่งผนวกจุดเด่นของทั้งสองสาขา เข้าด้วยกัน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะดังกล่าวข้างต้นสนองตอบความต้องการของภาคเอกชน

Chill Chills

Chill Chills

Related post