fbpx

คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มช.

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มช.

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นสาขาที่จะได้เรียนรู้ในรายวิชาที่ครอบคลุม ได้แก่ กระบวนการแปรรูปอาหารชนิดต่างๆ เช่น การแปรรูปผักและผลไม้ ขนมอบ เนื้อสัตว์ ธัญพืช ขนมหวาน เครื่องดื่มทั้งชนิดมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ นมและผลิตภัณฑ์ รวมถึงองค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพของอาหาร จุลชีววิทยาในอาหาร หลักการการถนอมอาหาร เคมีอาหาร การวิเคราะห์อาหาร การประเมินคุณภาพทั้งทางประสาทสัมผัส และทางกายภาพ เช่น กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และทางเคมี และคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร ในทุกๆ ชนิดของอาหาร

Chill Chills

Chill Chills

Related post