fbpx

คณะอุตสาหกรรมเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตร

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตร

    สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มุ่งให้การศึกษา วิจัย และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการจัดการด้านการตลาด จนเกิดเป็นนวัตกรรม (Innovation) ของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งรวมถึง ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์กึ่งอาหาร และ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร โดยสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรม จึงต้องการพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้น

    นิสิตในสาขาวิชานี้ ต้องศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานต่างๆ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการแปรรูป การวัดค่าคุณภาพทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และประสาทสัมผัส รวมถึงระบบการควบคุมและประกันคุณภาพ กระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and Development: R&D) และการบริหารและจัดการธุรกิจและการตลาด นอกจากนี้ ผู้เรียนในสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรยังเปิดโอกาสให้นิสิตได้เลือกเข้าร่วมทำงานกับโรงงานอุตสาหกรรม (ไม่ใช่ฝึกงาน) โดยเสมือนเป็นพนักงานบริษัทคนหนึ่ง เป็นเวลา 4 เดือน ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา ซึ่งทำให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริง ก่อนจบการศึกษา และเพิ่มโอกาสการได้งานทำของนิสิต

Chill Chills

Chill Chills

Related post