fbpx

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร จุฬาฯ

 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร จุฬาฯ

    คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นความสำคัญของการขาดแคลนนักกำหนดอาหารวิชาชีพในประเทศไทย ซึ่งเป็นวิชาชีพหนึ่งที่สำคัญในทีมการรักษาแบบสหสาขาวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งต้องการการดูแลด้านอาหารและโภชนาการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโภชนาการและการกำหนดอาหารจึงเป็นศาสตร์หนึ่งที่สำคัญซึ่งช่วยส่งเสริมการพัฒนาระบบการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลให้มีศักยภาพเท่าเทียมกับอารยประเทศ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนไทยทั้งในด้านการป้องกัน สร้างเสริม บำบัด และควบคุมโรค

Chill Chills

Chill Chills

Related post