fbpx

คณะสหเวชศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 คณะสหเวชศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    ภาควิชารังสีเทคนิค ( Radiological Technology ) เกิดขึ้นพร้อมกับคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์ ที่ต้องการจะแยกภาควิชาเทคนิคการแพทย์ออกจากการบริหารของคณะแพทยศาสตร์จัดตั้งเป็นคณะใหม่ เพื่อการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรที่สนับสนุนการแพทย์ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้างกัน อันประกอบด้วย สาขาเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด สาขารังสีเทคนิค และสาขาอื่นๆ

Chill Chills

Chill Chills

Related post