fbpx

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

    มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสหเวชศาสตร์ สาขาชีวเวชศาสตร์ ด้วยหลักสูตร 4 ปี ของที่นี่นอกจากมีความทันสมัยเหมาะสมกับความก้าวหน้าทางวิชาการและศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพในยุคปัจจุบันแล้ว ยังมีจุดเด่นสำคัญอีกอย่างคือ เป็นหลักสูตรชีวเวชศาสตร์หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่มีสาขาวิชาโทให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ตามความสนใจใน 4 สาขา คือ  1. สาขาโภชนบําบัด 2. สาขาเซลล์วิทยา 3. สาขาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ 4. สาขาการบริหารธุรกิจสุขภาพ

Chill Chills

Chill Chills

Related post