fbpx

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม มีความพร้อมปฏิบัติงานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมและสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีทักษะและสถาปัตยกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีจิตสำนึกที่ดีนการประกอบวิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Chill Chills

Chill Chills

Related post