fbpx

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

    ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เกิดพร้อมกับการยกฐานะจากแผนกสถาปัตยกรรม เป็นคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ ในปีพ.ศ. 2486 โดยมีจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนเพื่อผลิตสถาปนิก และนักวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรม ที่มีความรู้และรับผิดชอบในการปฏิบัติวิชาชีพ การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อการพัฒนางานทางด้านสถาปัตยกรรม

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chill Chills

Chill Chills

Related post