fbpx

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มธ.

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มธ.

    หลักสูตรการศึกษาที่เน้นการประยุกต์วิชาการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิชาการด้านวิทยาการจัดการ และบริหารธุรกิจ เพื่อให้กระบวนการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ พร้อม กับการพัฒนาสหวิทยาการจัดการ ระหว่างศาสตร์สถาปัตยกรรม และศาสตร์บริหารธุรกิจ ผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้สถาปนิก ที่เน้นการพัฒนาโครงการเชิงสถาปัตยกรรมเฉพาะด้าน สู่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้ตระหนักถึงมูลค่าผลิตภัณฑ์ ข้อกฎหมาย รูปลักษณ์การตลาด สภาพแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีคุณค่าสำหรับมวลมนุษย์ ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงต้องการ เตรียมความพร้อมทางวิชาการ แก่ผู้ที่สนใจที่จะพัฒนาตัวเองเป็นทั้งสถาปนิก และนักพัฒนาโครงการ (Developer) ร่วมทั้งสองอย่างไป พร้อมกัน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นให้ได้บัณฑิตที่เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม ควบคู่กับ ความรู้ ความสามารถในเชิงวิชาการ ที่จะต้องเต็มไปด้วยกับความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง สาขาสถาปัตยกรรมเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Chill Chills

Chill Chills

Related post