fbpx

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบอุตสาหกรรม ม.ขอนแก่น

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบอุตสาหกรรม ม.ขอนแก่น

    เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับผลกระทบจากการเร่งรัดพัฒนา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2524) และแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) ได้วางแผนนโยบายมุ่งพัฒนาชนบทอย่างมาก เกิดการขยายตัวทางกายภาพเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน มีการดำเนินการอกแบบผังเมืองหลัก และเมืองรอง ถึง 20 แห่ง โครงการขยายบริการขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนชนบทให้ดีขึ้น ซึ่ง ในการพัฒนาทางด้านศักยภาพเพื่อสนองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ดังกล่าว จำเป็นจะต้องมีบุคลากรทางสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม สำหรับทางด้านสถาปัตยกรรมในขณะนั้น ทางภาครัฐ บาลและเอกชนยังไม่พอเพียง คือ จำนวนสถาปนิกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี เพียง 33 คน หรือเท่ากับร้อยละ 1.76 ของจำนวนสถาปนิกทั้งประเทศเท่านั้น

    มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงเสนอโครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สู่การพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงลงพระปรมาภิไธยให้จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 นับเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกในส่วนภูมิภาคผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเมื่อปี พ.ศ. 2548 ได้เปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Chill Chills

Chill Chills

Related post