fbpx

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบสถาปัตยกรรม จุฬาฯ

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบสถาปัตยกรรม จุฬาฯ

    INDA หลักสูตรนานาชาติด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมเป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษที่สอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2460 โดยรัชกาลที่ 6 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2482 และมีประวัติอันยาวนานและประสบความสำเร็จในการให้การศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการปฏิบัติในประเทศไทย หลักสูตรนานาชาติ – INDA – ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิต

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://cuinda.com/

Chill Chills

Chill Chills

Related post