fbpx

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.เกษตร

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.เกษตร

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพศึกษาเกี่ยวกับหลักพันธุศาสตร์ สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืชและสัตว์ การวิวัฒนาการ และนิเวศวิทยา เป็นต้น

Chill Chills

Chill Chills

Related post