fbpx

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตร

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตร

    ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม ขั้นตอนวิธี และโครงการสร้างข้อมูล การวิเคราะห์ออกแบบและบูรณาการระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การเรียนรู้ของเครืองจักร การจัดการเครือข่ายและความมั่นคง การทดสอบและพัฒนาคุณภาพซอฟต์แวร์ การโปรแกรมระบบปฏิบัติการและการจัดการสารสนเทศ

Chill Chills

Chill Chills

Related post