fbpx

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    ภาควิชานฤมิตศิลป์ ได้เริ่มรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 เพื่อผลิตบัณฑิตตามวิชาเอกทั้ง 4 ที่มีการเรียนการสอนในภาควิชา ได้แก่ เรขศิลป์ (Creative Graphics) หัตถศิลป์ (Creative Crafts) มัณฑนศิลป์ (Creative Decoration) และนิทรรศการศิลป์ (Creative Exhibition) โดยมุ่งหมายให้บัณฑิตเหล่านี้เป็นนักออกแบบมืออาชีพที่มีความรอบรู้และทักษะ ในวิชาชีพเฉพาะด้าน พร้อมกับเป็นนักวิชาการคือเป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง การเรียนการสอนมีลักษณะที่ท้าทายความคิดสร้างสรรค์ และก่อให้เกิดพัฒนาการส่วนบุคคลอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อฝึกฝนให้พร้อมสำหรับการทำหน้าที่ผู้บุกเบิกทางการออกแบบที่สามารถนำ เสนอวิธีการในการแก้ปัญหาทั้งทางด้านการตลาด สังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หรือเป็นปัญหาที่มีซับซ้อนกว่าเดิมได้ ขณะนี้ภาควิชารับนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีปีละ 30 คน

    ภาควิชานฤมิตศิลป์อยู่ในคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนเกี่ยวกับการออกแบบ เน้นกระบวนการคิดและออกแบบอย่างมีระบบ แบ่งออกเป็นวิชาเอก 4 วิชาเอกดังนี้
    1. วิชาเอกเรขศิลป์ เรียนเกี่ยวกับ “การสื่อสาร” ด้วยภาพและตัวษร เช่น การออกแบบโปสเตอร์ โลโก้ ออกแบบแม็กกาซีน ออกแบบป้าย ออกแบบเว็บไซต์ เริ่มตั้งแต่การจัดองค์ประกอบ การใช้สี การใช้และออกแบบตัวอักษร การออกแบบตราสัญลักษณ์ ฯลฯ
    2. แฟชั่นและสิ่งทอ เป็นสาขาวิชาที่เรียนรู้การออกแบบเครื่องแต่งกาย ตั้งแต่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์แฟชั่น การหาแรงบัลดาลใจมาสร้างสรรค์งานออกแบบ การสร้างแบบตัดเสื้อขั้นพื้นฐาน การสร้างคอลเลคชั่น การตลาดแฟชั่น การสร้างแบรนด์ การวิเคราะห์แนวโน้มแฟชั่น และการออกแบบเครื่องประดับ เช่น รองเท้า กระเป๋า
    3. มัณฑณศิลป์ เรียนการออกแบบและการผลิตเครื่องปั้นดินเผา เช่น ถ้วยน้ำ จานชาม เครื่องประดับ กระถางต้นไม้ ไปจนถึงของตกแต่งบ้านที่ทำจากเซรามิก เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบ ประวัติเครื่องปั้นดินเผา การขึ้นรูปด้วยมือ การขึ้นด้วยแป้นหมุน การผลิตแบบอุตสาหกรรม เช่น การหล่อ การทำแม่พิมพ์ การเคลือบ การเผา การตกแต่ง
    4. นิทรรศการศิลป์ เรียนการออกแบบ Window Display (หน้าร้านที่อยู่ตามห้าง) พิพิธภัณฑ์ บู๊ตแสดงสินค้า ฯลฯ ตั้งแต่การการออกแบบโครงสร้าง การตกแต่งและการนำเสนอข้อมูล ได้ทำงานทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ

Chill Chills

Chill Chills

Related post