fbpx

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการและระบบ ม.เกษตรศาสตร์

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการและระบบ ม.เกษตรศาสตร์

    ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการให้การศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ เพื่อให้มีความรู้ทางด้านการออกแบบ พัฒนา วางแผน การวิจัยดำเนินงาน จัดการและประเมินผลระบบ และการจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการวิจัยเดำเนินงาน ทั้งนี้ได้ครอบคลุมหลักวิชาที่สำคัญ ได้แก่ การ วางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ การวางผังโรงงาน การวิจัยการดำเนินงาน ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม การบำรุงรักษาเครื่องจักร การออกแบบการจัดการระบบลอจิสติกส์ ระบบการผลิตสมัยใหม่ ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ และเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ตลอดจนนำไปประยุกต์กับเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย

ขอบคุณข้อมูลจาก : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Chill Chills

Chill Chills

Related post