fbpx

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์

    วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมีปรัชญา ปณิธานและวิสัยทัศฯสอดคล้องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพรวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่มีความรูดสอดคล้องกับความต้องการบุคลากรด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของประเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจาการพัฒนาทางด้นอุตสาหกรรม และการเพิ่มจำนวนประชากร อันจะทำให้สามารถพัฒนาประเทศโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม นอกจากนี้ภาควิชาฯยังให้ความสำคัญในการศึกษาวิจัยและให้บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมใหม่และช่วยก้ไขปัญญหสิ่งแวดล้อมให้กับภาครัฐและเอกชน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันกสนศึกษาในต่างประเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัยของภาควิชาฯให้อยู่ในระดับสากล     

Chill Chills

Chill Chills

Related post