fbpx

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลการผลิต ม.เกษตรศาสตร์

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลการผลิต ม.เกษตรศาสตร์

 

  วิศวกรรมเครื่องกลการผลิต คือ วิศวกรรมหลักสูตรยุคใหม่เพื่อตอบสนองและรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวทันเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยวิศวกรรมสาขานี้เป็นศาสตร์ที่นำวิศวกรรมการผลิต  วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ผสมรวมกันอย่างกลมกลืน เพื่อสร้างวิศวกรที่สามารถประสานการทำงานของระบบที่มีทั้งงานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล การผลิตและคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องพึ่งวิศวกรจากหลากหลายสาขา

Chill Chills

Chill Chills

Related post