fbpx

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ

    ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นหน่วยงานการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์แห่งแรกของประเทศไทย มีจุดเริ่มต้นมาจากการก่อตั้งหน่วยคอมพิวเตอร์ไซแอนส์ (Computer Science) ในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเป็นหน่วยงานให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และขณะเดียวกัน ยังได้เปิดสอนวิชาด้านคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร และระดับปริญญาโทอีกด้วย ทั้งนี้ ในเวลาต่อมา หน่วยคอมพิวเตอร์ไซแอนส์ ก็ได้กลายสภาพไปเป็นภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

Chill Chills

Chill Chills

Related post