fbpx

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    วิศวกรรมวัสดุเป็นภาควิชาที่มุ่งเน้นการศึกษา วิชาบูรพาการความรู้ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และสมรรถนะของวัสดุเชิงวิศวกรรม ซึ่งแบ่งเป็น

    1. วัสดุโครงสร้าง ได้แก่ โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และวัสดุผสม

    2. วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วัสดุกึ่งตัวนำ และวัสดุตัวนำยิ่งยวด

    3. วัสดุขั้นสูงอื่นๆ เข่น วัสดุชีวภาพ วัสดุพลังงาน และวัสดุนาโน

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://mat.eng.ku.ac.th

Chill Chills

Chill Chills

Related post