fbpx

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีกำเนิดมาจากคณะวิศวกรรมชลประทาน ซึ่งตั้งอยู่ที่กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในช่วงก่อนที่คณะวิศวกรรมชลประทานได้รับอนุมัติให้เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์  สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สำนักงานนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2509    ในช่วง พ.ศ. 2509 –2510  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้ขยายออกเป็นภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล-ไฟฟ้า  เพื่อเตรียมเปิดหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2512  

    วิศวกรรมไฟฟ้า เป็นสาขาที่เกี่ยวกับการผลิต การประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การออกแบบวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าการรับส่งข้อมูลในรูปสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การควบคุมระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำในระดับขนาดไมโครเมตรและนาโนเมตร อุปกรณ์ทางไฟฟ้า  อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำและวงจรไฟฟ้าต่างๆเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

Chill Chills

Chill Chills

Related post