fbpx

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ ม.เกษตรศาสตร์

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ ม.เกษตรศาสตร์

   ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ จึงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2501 ในชื่อภาควิชาชลศาสตร์และอุทกศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  และ ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ. 2528 ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท และในปี พ.ศ. 2541ได้เปิดสอนในระดับปริญญาเอก

    การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จะเน้นความรู้พื้นฐานทางด้านกลศาสตร์ของของไหล วิศวกรรมชลศาสตร์ วิศวกรรมแม่น้ำและชายฝั่งทะเล วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม งานอุทกวิทยาของน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ และการจัดการทรัพยากรน้ำ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบโครงสร้างอาคารชลศาสตร์ ฯลฯ อีกด้วยเพื่อให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีความเหมาะสมทาง เทคนิคมากที่สุด และให้การศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน้ำ สถิติ สังคม กฎหมาย และการเมือง เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกโครงการที่นอกจากจะมีความเหมาะสมทางด้านเทคนิค แล้ว ยังมีความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการคลัง และเป็นที่ยอมรับทางสังคมอีกด้วย 
ขอบคุณข้อมูลจาก : http://wre.eng.ku.ac.th/

Chill Chills

Chill Chills

Related post