fbpx

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ม.เกษตรศาสตร์

 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ม.เกษตรศาสตร์

    ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ อันประกอบด้วยบรรยากาศ อุทกภาค ชีวภาคและธรณีภาคของโลก รวมถึงความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ เพื่อประเมินสถานภาพทรัพยากรและแนวทางการจัดการลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

Chill Chills

Chill Chills

Related post