fbpx

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น

 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น

    วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุชนิดต่างๆ โดยศึกษาตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการขึ้นรูป คุณสมบัติ และการใช้งาน โดยหลักสูตร 4 ปีของที่นี่มีจุดเด่นคือ การเรียนการสอนในด้าน “นาเทคโนโลยี” ที่ใช้ในการผลิตและพัฒนาวัสดุที่มีขนาดเล็กระดับนาโน ทำให้คุณสมบัติบางประการของวัสดุดีขึ้นและช่วยให้การพัฒนาวัสดุศาสตร์ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ในชั้นปีแรกนักศึกษาจะได้เรียนรายวิชาพื้นฐานทางด้านชีววิทยา เคมี แคลคูลัส ฟิสิกส์ โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ ผลึกศาสตร์ กระบวนการผลิตทางวัสดุ  

Chill Chills

Chill Chills

Related post