fbpx

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.ขอนแก่น

 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.ขอนแก่น

    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญด้านการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการบุคคลากรในท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยมุ่งเน้นองค์ความรู้ทางการท่องเที่ยว มีความสามารถด้านการสื่อสาร มีความชำนาญในวิชาชีพมัคคุเทศก์ มีทัศนคติที่ดีในงานบริการ และสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Chill Chills

Chill Chills

Related post