fbpx

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ซึ่งมีรากฐานมาจากโรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม ที่โอนมาเป็นคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2476 แล้วแยกไปเป็นมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเมื่อปีเดียวกัน ก่อนจะเริ่มสอนนิติศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกครั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2494 ในฐานะแผนกหนึ่งของคณะรัฐศาสตร์ และนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดของเนติบัณฑิตไทย ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากที่สุด

Chill Chills

Chill Chills

Related post