fbpx

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ม.บูรพา

 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ม.บูรพา

 สาขาการจัดการโรงแรมจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตด้านการจัดการการโรงแรมให้สามารถตอบสนองการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อปลูกฝังให้บัณฑิตเป็นผู้มีเหตุผล มีระเบียบแบบแผน มีความตั้งใจ ความอดทน ความพากเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพให้สำเร็จลุล่วงไปได้ดี ตลอดจนสามารถคิดและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอกได้ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถพัฒนาความรู้ทางธุรกิจสมัยใหม่ และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพอิสระ

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

Chill Chills

Chill Chills

Related post