fbpx

การออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ มช.

 การออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ มช.

    เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในแบบบูรณาการที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ระบบความคิดและกระบวนการคิดในงานออกแบบสร้างสรรค์จากหลากหลายที่มาของแหล่งความรู้ สร้างให้ผู้เรียนได้มีพื้นฐานความเข้าใจงานออกแบบและวิธีคิดสร้างสรรค์จากหลากหลายแขนงสาขา และสร้างทักษะพื้นฐานสำคัญในศตวรรษที่ 21 ลักษณะของหลักสูตร เน้นการทดลองสร้างกระบวนความคิดที่มีฐานความรู้ในเรื่องการออกแบบไปสู่การเกิดขึ้นของที่ว่างและงานออกแบบสถาปัตยกรรม เป็นการเรียนการสอนในแนวทางบูรณาการผสมผสาน (Integrated design approach) สร้างบัณฑิตให้เป็นสถาปนิกนักคิด (Architectural Thinker/Conceptual designer) นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังเป็นหลักสูตรที่เน้นให้นักศึกษามีความสามารถในการทำงานและแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ (International competency) เน้นให้เกิดทักษะ ความคุ้นเคยในการสื่อสารและเรียนรู้จากสองระบบ ทั้งความเป็นพื้นถิ่นและความเป็นสากล เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และทักษะความสามารถในการทำงานได้ทั่วโลก

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chill Chills

Chill Chills

Related post