fbpx

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาการผังเมือง มธ.

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาการผังเมือง มธ.

    หลักสูตรการศึกษาที่เน้นการประยุกต์วิชาการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์และวิทยาการจัดการ เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์งานด้านการผังเมืองที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ พร้อมกับสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ของชาติ ผ่านกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับมวลมนุษย์ หลักสูตร นี้มุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กับความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์งานด้านการผังเมืองด้วยอุดมการณ์ที่จะ พัฒนาชุมชน เมือง และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

Chill Chills

Chill Chills

Related post