fbpx

16 – 17 มีนาคม 2562 สอบ 9 วิชาสามัญ

 16 – 17 มีนาคม 2562 สอบ 9 วิชาสามัญ

ตารางสอบ

จำนวนข้อสอบ

เนื้อหาข้อสอบแต่ละวิชา

 • วิชาภาษาไทย

  จำนวน : 50 ข้อ 
  คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

การอ่าน :

การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา 
การจับใจความ / การสรุปสาระสําคัญของข้อความ
การตีความ
การวิเคราะห์จุดประสงค์ / เจตนาของผู้เขียน
การวิเคราะห์ข้อคิด / แนวคิดที่ได้จากการอ่าน
การอนุมานจากเนื้อหาของข้อความที่อ่าน
ท่าที / น้ำเสียง / อารมณ์ความรู้สึก / ความคิดเห็นของผู้เขียน

 การเขียน :
การลําดับข้อความ
การเรียงความ
การพรรณนา / บรรยาย / อธิบาย
การใช้เหตุผล
การแสดงทรรศนะ
การโต้แย้ง
การโน้มน้าว

การพูด การฟัง :
การวิเคราะห์จุดประสงค์ในการพูด
การใช้ข้อความถามและตอบที่สัมพันธ์กัน
การตีความ / อนุมาน / วิเคราะห์สาร / บุคลิกภาพของผู้พูดหรือผู้ฟัง

หลักการใช้ภาษา :

การสะกดคํา
การใช้คําให้ถูกความหมาย
ประโยคกํากวม / ประโยคบกพร่อง
ประโยคสมบูรณ์
ระดับภาษา
การใช้สํานวนถูกต้องตามความหมาย
ชนิดของประโยคตามเจตนา
คําที่มีความหมายตรง / อุปมา
คําทับศัพทภาษาอังกฤษ
ราชาศัพท์
 • สังคมศึกษา

 จำนวน : 50 ข้อ 
 คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม :

ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ศาสนาอื่นตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีและธํารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม :
หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีมีค่านิยมที่ดีงาม การธํารงรักษา ประเพณีและวัฒนธรรมไทย การดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน การยึดมั่น ศรัทธา และธํารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เศรษฐศาสตร์ :

บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
สถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจําเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

ประวัติศาสตร์ :

เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์วิธีการทางประวัติศาสตร์วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ
พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์
ชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและความเป็นไทย

ภูมิศาสตร์ :

โลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาวิเคราะห์สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • อังกฤษ

จำนวน : 80 ข้อ 
คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

Listening -Speaking Skills :

 Situational Dialogues

Reading Skills :

 Different Types of Texts

Writing skills :

Paragraph Completion
Paragraph Organization
 • คณิตศาสตร์ (1)

 จำนวน : 30 ข้อ 
 คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

ความรู้พื้นฐาน :

(ไม่ออกข้อสอบในสาระนี้แต่ใช้เป็นความรู้พื้นฐานในสาระที่ 2-7)
เซตและการดําเนินการของเซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ความสัมพันธ์ฟังก์ชั่น

ระบบจํานวนจริง :

- จํานวนเต็ม
การหารและขั้นตอนการ หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
- จํานวนจริง
การแก้สมการ และอสมการของพหุนามตัวแปรเดียวและในรูปค่าสัมบูรณ์
- จํานวนเชิงซ้อน
การดําเนินการของจํานวนเชิงซ้อน
จํานวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วและการหารากที่ n
การแก้สมการพหุนามที่มีรากที่เป็นจํานวนเชิงซ้อน

เรขาคณิต :

- เรขาคณิตวิเคราะห์
เส้นตรง วงกลม วงรีพาราโบลา และไฮเพอร์โบลา
- เวกเตอร์
เวกเตอร์ใน 2 และ 3 มิติ
การบวก ลบ คูณเชิงเส้นสเกลาร์และการคูณเชิงเวกเตอร์
- ตรีโกณมิติ
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติและฟังก์ชันผกผัน
สมการตรีโกณมิติ
กฎของโคไซน์และไซน

พีชคณิต :

- เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์
สมบัติของเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์
การดําเนินการตามแถว
การหาตัวแปรผกผันการคูณของเมทริกซ์และการแก้ระบบสมการ
- ฟังก์ชันเอกโพเนนเซียล
เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนตรรกยะ
สมบัติของเลขยกกําลัง ฟังก์ชันเอกโพเนนเซียล
สมการ และอสมการเอกซ์โพเนนเซียล
- ฟังก์ชันลอการิทึม
ลอการิทึม และสมบัติของลอการิทึม
ฟังก์ชันลอการทิึม
สมการและอสมการลอการิทึม

ความน่าจะเป็นและสถิติ :

- ความน่าสนใจ
วิธีการเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู่
ทฤษฎีบททวินาม
ความน่าจะเป็น และกฎพื้นฐานที่สําคัญ
- การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ค่ากลางของข้อมูล การวัดตําแหน่งที่และการวัดการกระจายของข้อมูล
ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล

แคลคูลัส :

- ลําดับและอนุกรม
การลู่เข้าของลําดับและอนุกรม
- ลิมิต
ลิมิต และความต่อเนื่อง
- อนุพันธ์
อนุพันธ์และสมบัติของอนุพันธ์ความชัน
อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ
การประยุกต์
- ปริพันธ์
ปริพันธ์ไม่จํากัดเขต ปริพันธ์จํากัดเขต
การหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ :

เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในสาระที่ 1- 6 เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
 • ฟิสิกส์

จำนวน : 25 ข้อ 
คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

 กลศาสตร์จลนศาสตร์แรงและการเคลื่อนที่แรงต้านการเคลื่อนที่ :

การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์การเคลื่อนที่แบบ
มีคาบ (การเคลื่อนที่แบบกวัดแกว่ง) การหมุน สมดุล งาน-พลังงาน
โมเมนตัมและการชน

สมบัติของสสาร ความยืดหยุ่น :

กลศาสตร์ของไหล คลื่น แสง เสียง

ไฟฟ้า – ไฟ้ฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ

แม่เหล็ก :

 แรงแม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก การเหนี่ยวนำ มอเตอร์/ไดนาโม คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 ฟิสิกส์ยุคใหม่ :

แบบจําลองอะตอม ฟิสกสิ์ ควอนตัม สมการปฏิกิริยานิวเคลียร์
การสลายตัวของนิวเคลียส
 • เคมี

จำนวน : 50 ข้อ 
คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

อะตอมและตารางธาตุ
พันธะเคมี
สมบัติของธาตุและสารประกอบ
ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
สมดุลเคมี
กรด-เบส

ไฟฟ้าเคมี
ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
เคมีอินทรีย์
เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์และผลิตภัณฑ์
สารชีวโมเลกุล

 • ชีววิทยา

จำนวน : 80 ข้อ 
คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

สิ่งมีชีวิตกับการดํารงชีวิต :

ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารให้ได้พลังงาน
ระบบหมุนเวียนเลือด
ระบบขับถ่าย
ระบบหายใจ
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
การรับรู้และการตอบสนอง
ระบบต่อมไร้ท่อ
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์
ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
การสังเคราะห์ด้วยแสง
การสืบพันธุ์ของพืชดอก
การตอบสนองของพชื
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ยีนและโครโมโซม
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
วิวัฒนาการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม :

ดุลยภาพของระบบนิเวศ
ประชากรและกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต
พฤติกรรมสัตว์
มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

 • คณิตศาสตร์ (2)

จำนวน : 30 ข้อ 
คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

จํานวนจริงและการดําเนินการ :

จํานวนจริง
ค่าสัมบูรณ์ของจํานวนจริง
รากที่ n ของจํานวนจริง และเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจำนวนตรรกยะ
การประมาณค่า

การวัด :

อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนําไปใช้

พีชคณิต :

เซตและการดําเนินการของเซต
การให้เหตุผลแบบอุปนัย และนิรนัย
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
กราฟความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
สมการและอสมการตัวแปรเดียวของพหุนามดีกรีไม่เกินสอง
ลําดับ และอนุกรม เลขคณิต และเรขาคณิต
ลําดับ และการหาพจน์ทั่วไปของลําดับ
การนํากราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ

ความน่าจะเป็น :

การแจกแจงความถี่ของข้อมูล
ค่ากลางของข้อมูล
การวัดการกระจายของข้อมูล
การวัดตําแหน่งที่ของข้อมูล
กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป

จำนวน : 50 ข้อ 
คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

พันธุกรรม
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

อยู่ดีมีสุข
อยู่อย่างปลอดภัย
ธาตุและสารประกอบ
ปฏิกิริยาเคมี
สารชีวโมเลกุล
ปิโตรเลียม
พอลิเมอร์
การเคลื่อนที่
แรงในธรรมชาติ
คลื่นกล
เสียง
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์
โครงสร้างโลก
การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
ธรณีประวัติ
กําเนิดเอกภพ
ดาวฤกษ์
ระบบสุริยะ
เทคโนโลยีอวกาศ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

Chill Chills

Chill Chills

Related post