fbpx

คณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ม. มหิดล

 คณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ม. มหิดล

    หลักสูตรนี้จะทำให้บัณฑิตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งเป็นแกนหลักสำคัญทางด้านการวิเคราะห์ระบบเพื่อความมั่นคง และปลอดภัยทางด้านเศรษฐกิจการเงินของสังคม โดยมีบทบาทเห็นได้ชัดในงานบริการทางการเงิน รวมถึงบริษัทประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการลงทุน และ กองทุนบำนาญ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1.  – เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีคุณภาพในระดับสากล มีความรู้ ความชำนาญในวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ การคลัง เศรษฐกิจ การบัญชี กฎหมาย การคำนวณ และ สถิติประชากร
 2.  – เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในฐานะนักวิเคราะห์ หรือที่ปรึกษาทางด้านการเงินในองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทประกันภัย กองทุนเพื่อการเกษียณ ธนาคารต่างๆ สถานประกอบการทางด้านการเงิน และหน่วยงานรัฐบาล
 3.  – เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม รวมทั้งมีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ
 4.  – เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในตลาดโลก
 5.  – เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้กว้างขวางเกี่ยวกับระบบการประกันภัยของทั้งในประเทศและที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยนักศึกษาที่ผ่านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ติน ประเทศออสเตรเลีย จะได้ประสบการณ์และความรู้ตรงตามหลักสูตรที่ได้ผ่านการรับรองจากสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศออสเตรเลี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1.  – ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือได้ประกาศนียบัตรเทียบเท่า
 2.  – ผู้สมัครต้องสอบผ่านข้อสอบคัดเลือกของหลักสูตรซึ่งเป็นข้อสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ ที่จัดทำโดยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3.  – ผู้สมัครต้องแสดงความรู้ความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเป็นอย่างดี โดยการสอบผ่านข้อสอบทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ แสดงผลการสอบ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 500 คะแนน ในระบบ PBT (173 คะแนน ในระบบ CBT) หรือ ผลการสอบอื่นในระดับเทียบเท่า ที่ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี
 4.  – เงื่อนไขที่นอกเหนือหรือแตกต่างจากข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

    – การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาจะใช้วิธีสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ตามระเบียบการสอบคัดเลือกโดยวิธีพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การตัดสินขั้นสุดท้ายจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย และคณะวิทยาศาสตร์

ระบบการศึกษา

 1. – จัดการศึกษาตามระบบหน่วยกิตทวิภาคของมหาวิทยาลัยมหิดล หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นปีละ 2 ภาคการศึกษาปรกติ (16 สัปดาห์) กับภาคการศึกษาฤดูร้อน (6 สัปดาห์)
 2. – จัดการลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต  โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และสอบได้คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงจะถือว่าสำเร็จการศึกษา การคิดหน่วยกิตรายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต ใช้เวลา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปรกติ รายวิชาเชิงปฎิบัติ 1 หน่วยกิตใช้เวลา 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปรกติ
 3. – สำหรับนักศึกษาที่เลือกไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ติน เพื่อที่จะได้รับสองปริญญา จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อตกลงในหลักการส่งต่อนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ติน  และมหาวิทยาลัยมหิดล (Student Articulation Principal Agreement between Curtin University of Technology and Mahidol University) ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้วนักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาครบถ้วนในแผนการศึกษา โดยเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลในภาคการศึกษาปกติ 5 ภาคการศึกษาแรกติดต่อกัน และเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ตินในภาคการศึกษาปกติ 3 ภาคการศึกษาหลังติดต่อกัน และต้องผ่านเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามที่กำหนดไว้
Chill Chills

Chill Chills

Related post